Vedligeholdelse og opbygning samt vandkvalitet af havedam

Det er nødvendigt med planlægning (ser mange med dårlig tilstand)

Placering (terrasse) Hvilken funktion havedammen kan have (mod nord)

Det kan være vandspejlet (uden fisk eller planter)

Måske synes du, at vand passer ind i din have

Karpeelskere - ønsker kun fisk (betyder udseende ikke noget)

Andre ønsker kun planter - eller med fisk i

Springvand med lys i mørket eller kun lyden af vandfald (røgslør i dam)

Det er bedst at søen ligger mod nord, så vil solen ikke genere

Solen fordamper meget vand - 3-6 cm. om dagen og giver nemt grønne alger

Der findes mange træer, der virker som paraply. 2-3 dage vil bladene falde på bunden.

Bladene svære at undgå (tyndmasket net til opsamling af blade)

Sydbøg - elegant flot figur omkring søen (kan beskæres)

Hjertetræ (gror langsomt) flot forår og efterår (stort bladaffald)

Spidsløn - god - beskæres (hurtig skyggevirkning - gror meget hurtigt)

Tempeltræ - meget dekorativ - gror langsomt

Løn - ca. 250 arter - slanke og lange - anbefales (ikke ned på jorden)

Fyr bjerg podet - gro ud over søen - flot og elegant

Paradisæbletræ - gror langsomt - japansk kirsebærtræ

Tegn alt ind - slange, haner, samlinger, elkabler, elkasse, renseanlæg og overløbsriste (det er rigtig godt med kuglehaner i afløbet)

Hvis du ønsker vandfald - planlæg dette (rigtig godt med støbning af vandfald)

Ønsker du vandfaldet skal løbe konstant (større forbrug)

Ønsker du vandfaldet skal løbe efter behov (der er 2 slags vandfald - med lommer og uden)

Vandet skal løbe 24 timer gennem renseanlæg (også vintertid v. frost)

Til mindre guldfisk - 5 kvm. Bunden 80 cm. (kan give dårlig vandkvalitet med lille dam)

Helst 10-18 kvm., dyb 130-200 cm. Karper tåler ikke køling om vinteren.

Bedst med tragtformet sø og bunddræn og 10 cm. rør, alle blade forsvinder (35 cm. dybde til nøkkeroser)

Når du graver ud brug jorden til vandfald. Bedst efter et år eller to, så jorden falder på plads.

Husk ikke at lave siderne større end 45 grader. Ved støbning sæt afstandspinde rundt og i vatter ca. 50 cm. - klar til støbning

Støbemix lille 1 - 4 dele cement og 2 deciliter vandglas - ikke for tyndt. Siderne 10 cm. tykt. Rivenet bliver i bunden.

Rivenet over alt - klippes af. Bliver i bunden, klippes med tang eller vinkelsliber.

Plastic i flere tykkelser (1 og 2 mm. anbefales). Det kan svejses sammen.

(1 og 2 mm. sat sammen. 4 lag kræver ikke tæppe m.m. Under plastikken - tæppe mod skarpe sten).

Desværre er der mange, der tager for let på det, når de opbygger kanter i plastic. (Det kan let komme til at se ud som fæstning med kampesten og grus omkring dammen.) Husk først at skære folien til når bunden har haft lejlighed til at sætte sig efter 2-3 uger (skær de store hjørner af). Lav en 10-20 cm. høj kant rundt om søen ved hjælp af græstørv, jord, sand eller grus. Du kan også tætte dammen med et tykt lag ler - ca. 30 cm. og 5-10 cm. sand. (kræver stort arbejde).

Der foretrækkes runde pæle, som er flækkede over på langs. Det er en god måde at sætte pælen sammen med folien i midten, så den er totalt skjult. Det færdige resultat med pæle som baggrund, hvor du kan få niveauhøjden forhøjet væsentligt, er meget god.

For at skjule folien lægges der jord helt ud til denne. Der dannes en 90 vinkel, så presses stenene imod, og der dannes kant til dammen.

Bundfældningsbassin: vandet pumpes op - det rene vand retur til havedammen.

Rodzonefilter - samme princip, hvor du udgraver en fordybning ved siden af søen, så der bliver plads til sumpplanter.

Brug 4 beholdere i ca. 16-20 m3 vand (beholder 1m i plastic - fås billig) javamåtter gode men lidt dyre.

Biologisk vandrensning - opfanger snavs fra vandet og omdanner giftige affaldsstoffer til uskadelige.

Beholder 1. Den første gennemgang af vortexbeholder, der fjerner ca. 90 % af alt det grove snavs.

Beholder 2. Dernæst en beholder med børster.

Beholder 3. Javamåtter.

Beholder 4. Java eller plasticskruer

Fra en luftpumpe føres små tynde slanger med luft sten i bunden af den biologiske rensebeholder. Det vil forbedre hele processen væsentligt.

Efter de 4 beholdere føres vandet gennem en UV belysning, som fjerner alger. Havedam med stor overfladeareal - stort UV og havedam med lille overfladeareal - lille UV

10 kubikmeter vand - brug en 36 watt pære

20 kubikmeter vand - brug en 55 watt pære

25-30 kubikmeter vand - brug en 75 watt pære

Små pærer er dyrere i forhold til store pærer

Bunddræn er det bedste - dernæst sidedræn (anden bedste)

bunddræn-beholderne graves ned i samme højde som søen.

Vandgennemstrømningen af pumpe for at holde vandet rent

10 kubikmeter - ca. 5.000 pr. time

20 kubikmeter - ca. 1.000 pr. time

25 kubikmeter - ca. 1.200 pr. time

Hvis søens størrelse er 25-30 kubikmeter vil 2 på 10.000 - 12.000 være billigere i drift og indkøb.

Normalt filtreres vandindholdet fra 10 - 20 gange i døgnet.

Hold vandet i gang med vandløb og vandfald og få vandet iltet godt.

God vandkvalitet bedømmes som P.H. værdi - hårdhed, ilt

Ammoniak og nitrit er giftigt for fiskene

Alger gør vandet brunt og kedeligt. Stabilisering af P.H. værdien fjerner trådalger og det brune vand.

Efter naturloven skal et renseanlæg være 1-1. Altså 10 kub. sø - 10 renseanlæg. Skal det være rigtig godt 1-4. 12 kub. sø svarer til 3 kub. renseanlæg. (Med fuld fiskedam)

En stor karpe sviner meget. 1 pr. kub.m. vand. 70-80 cm. stor fisk. Du kan som en selvfølgelighed have små fisk pr. kub.

Døde planters bakterier giver ammoniak. Derefter omdanner en ny bakteriegruppe ammonium til nitrit. Nitrobakter er den sidste gruppe af bakterier. Som slutning ugiftigt nitrat.

Et tykt lag af slam i havedammen vil danne giftige svovlbrinte, lugte som rådne æg, vil dræbe fiskene.

Mekanisk filtersystem, hvor vandet slynges rundt, og snavset sætter sig på skumsvamp. Med UV til algebekæmpelse (kan bruges til 5 kub. vand)

1 kg. Fiskefoder (afhængig af type) afgiver omkring 400-500 gram organisk stof samt 50 gram kvælstof. 10 gram nitrit.

Ved stigende vandtemperaturer øges bakterier. Vandets evne til ilt falder. (hvis 20 grader P.H. 7 - 29 grader 40-60 % skadelig ammoniak). Ammoniakken kommer fra fisken som affaldsprodukt og er giftigt for fisk.

P.H. værdi på under 7 er uskadeligt for fiskene. Når P.H. værdien stiger over 7 bliver vandet skadeligt - ammoniak.

Iltindhold rummer mest ilt ved lave vandtemperaturer. (hvis 0 grader ca. 10 mg. pr. liter ilt og hvis 30 grader ca. 5 mg. ilt pr. liter.

Plantens rod optager nitrat og fosfor fra vandet. Men kun de rådne plantedele i rodzonen fjernes.

Vanddybden ca. 25 cm. i rodzonefilteret.

Plantetyper som optager store mængder næring fra vandet = pindsvineknop, søkogleaks, søgræs, dunhammere, smalbladet lidt mindre typer brøndkarse, vandmynte, sumpcalla og skeblad.

Vandets P.H. værdi er en skala fra 0-14. 7 er neutral. Under 7 er vandet surt. Det betyder, at et trin op eller ned øger eller mindsker surheden eller basiskheden 10 gange. Den bedste P.H. værdi er mellem 7-8,5. Her trives fiskene allerbedst. Der findes produkter på markedet (Koi Stabil), der sørger for at holde vandets P.H. værdi tæt på 7,5.

Hvis du opsamler regnvand, som er helt blødt vand, anbefales Koi Stabil for at hæve hårdheden. Hårdhed mellem 0 og 6 % d.h. betegnes som blødt vand. Hårdhed fra 25 grader og opefter er meget hårdt vand. H+ ioner-blødt. D-ioner hårdt.

UV belysning vil på 14 dage få algen til at forsvinde. Da algen er encellet, vil den ikke kunne formere sig her.

Hvis vandet står stille, vil algerne få ro til at formere sig.

Som følge af dårlig iltning af vandet kan det være livstruende for bakterier, vira, encellede parasitter og visse svampe.

Hvorimod vil fastsiddende trådalger ikke blive påvirket af UV-belysning.

UV belysning af vandet vil holde et mere stabilt miljø. Undgå parasitter og bakterietrykket i vandet.

Når vandet bliver brunt, brug Algae Wizard - også mod trådalger. Vandet bliver klart og gennemsigtigt, derefter kan du se fiskene helt til bunden.

Husk fiskehejren lander i lave vandpartier. Derimod vil den ikke gå ned, hvor vandet er dybt. Katten kan udrette stor skade på fiskene med sin skarpe kløer. En lodret kant, hvor katten ikke kan nå ned (fisken får fred)

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at ringe og få vejledning og hjælp Jeg vil også gerne vise, hvordan jeg har bygget mit rensesystem og sø